เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท พันนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2554 โดย ดร. ชนะ รุ่งโรจน์ธนกุล เพื่อดำเนินการในรูปแบบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประกอบไปด้วย 3 บริษัทหลัก
  1. บริษัท พันนาลิฟวิ่ง จำกัด ทุนจดทะเบียน มูลค่า 10,000,000 ล้านบาท ดำเนินการ ในด้านการขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  2. บริษัท พันนาบิวดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน มูลค่า 1,000,000 ล้านบาท ดำเนินการ ในด้านธุรกิจการก่อสร้าง
  3. บริษัท พันนาชยสา จำกัด ทุนจดทะเบียน มูลค่า 40,000,000 ล้านบาท ดำเนินการ ในด้านธุรกิจการขาย อาคารชุด (คอนโด)

พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
  2. สรรหาที่ดินใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาพัฒนา
  3. สร้าง Brand Panna Real Estate ให้เป็นที่รู้จักด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  4. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า / คู่ค้า
  5. สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับผู้ถือหุ้น
  6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นสภาพแวดล้อมการทำงานสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดี
  7. พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ